PROGETTO SU SARDU SPAINAU

Su Comunu de Domus de Maria impari a is comunus de Pula, Santu Perdu e Sarrocu, cun su progetu SU SARDU SPAINAU finantziau de sa Regione Autònoma de Sardigna cunforma a sa L.482/99 “Normas in matéria de amparu de is minorias linguísticas stòricas” e a sa L.R. 22/2018, fait sciri a is tzitadinas e a is tzitadinus chi de su 22 de Martzu 2022 e fintzas a su 31 de Martzu 2023 torrat a incarrerai s’atividadi de s'Ufítziu de Língua Sarda.
 S'Ufítziu at a essi in presèntzia  dònnia martis: da oras de  08.30 a oras de is 13.30 e da oras de is 14.00 a oras de is 17.00.
S’operadori at a essi Dot. Salvatore Sarigu ca si podit cuntatai po fintzas  a sa mail:
E-mail : ufitziulinguasarda2@gmail.com o a sa pàgina facebook chi sighit: https://www.facebook.com/progetususarduspainau
S’Ufítziu de Língua Sarda est a disponimentu de is Scolas, de is Assótzius, de is Atividadis cumertzialis e artigianalis, de is tzidadinas e tzitadinus chi bolint: fueddai in sardu cun s' Aministratzioni Comunali; apariciai ainas/materialis po  is pipius e is piciocheddus;  imparai a ligi e scriri in sardu; apariciai ainas/materialis po is atividadis cosa insoru ( es. locandinas, cartellinus o etichetas merceològicas), tenni informatzionis chi pertocant sa língua, is traditzionis e sa stória de sa Sardìnnia.

PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI IN LINGUA SARDA

Abertura sportellu lìngua sarda
Agiornamentu meigu nou
Albo comunale scrutadores LSC
ARST mudadura orariu1
Contra su papai artificiali
Eventu SERATA DEL MAIALETTO
Festa de sa musica
LOCANDINA INGLESE DOMUSDEMARIA SARROCH VILLA SAN PIETRO 2022
LOCANDINA INGLESE DOMUSDEMARIA SARROCH VILLA SAN PIETRO 2022 SARDO
LOCANDINA UFITZIU LINGUA SARDA Santu Perdu
Parcu de Mesania
Presentada liburu Cristina Caboni
Sfilada de moda
Spiaggia Day
Su cincu po milli
Tzensu permanente popolatzione LSC
Assentaduras Scola de musica
Calendariu eventus po s_istadi
Carrasegai in Istadi
Contribuidos deretu a s_istudiu LSC
Froris po sa festa de sa mama
Iscritzioni a su grupu folk
Iscritzionis a s_albu comunali ASD e SSD
Liburus de ligi in argiolas
MODULO
Noti bianca
Orarius nous de sa ludoteca
Progetu adota unu cani
Referendum scancelladori
Sa biblioteca e Gianni Rodari
Sagra de su proceddu
App sceraus
Arregorta bistimenta imperada
Avius publicu Raighinas LSC
Canone de allogus LSC
Cursu de formatzioni
Giorronada de animatzioni in biblioteca
Graduatorias servitziu tzivili universali
Includis
liburus nous
Mandela day
MODULO~2
Orarius nous de su centru giovunus
Serrada de is ufitzius comunalis
Servitziu mensa LSC
Ti ddu nau cun una foto
Abertura torra de sa scola tzivica
Arregorta de sa bistimenta impreada
aterus atobius de litura
Atobiu literariu in su bar
Avisu CAF
Bursa de studiu natzionali
Contra sa violentzia a is feminas
Deretu de votu 25 de cabudanni lsc
Gherra a su spopolamentu LSC
Giorronada de sa cultura ambientali_1
Inghitzu servitziu mensa
Nascius po sa musica
Sabudu sa biblioteca oberrit
Serrada de su ponti Bie monti
Signalatzione online LSC
Abertura sportellu lingua sarda
Agatau cani perdiu
ARST mudadura orariu
Atobius de litura
BIS _LSC
Bursa de studiu natzionali 1
Contus in biblioteca
Giorronada de sa cultura ambientali
Laboratorius a indonu RAIGHINAS
Logu digitali
Rilevadoris ISTAT
Sa pisca miraculosa
Sa pisca miraculosa_1
TARI
Tempus malu
Avisu assistentzia giassu mensa
Bonus spesas
Cursu tennicu esperientziali
Disservitziu a s_arregorta scioberada
Is cuadderis po Santu Perdu
Iscritziones Asilu Nidu lsc
Liburu Sa Crai de Igor Melis
Meigu nou in Santu Perdu
Reading de poesias in pratza
Rembursu viagiu scola de obligu
Serrada de sa biblioteca
Serrada de su tzentru arregorta

 
Foto news 1032

LINGUA SARDA | SU SARDU SPAINAU

AVVIO ISCRIZIONI AL CORSO DI LINGUA SARDA del Progetto "Su Sardu Spainau"

Con l'intento di valorizzare e diffondere la lingua sarda,  𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐒𝐚𝐫𝐝𝐞𝐠𝐧𝐚, nell'ambito del progetto “Su sardu spainau” 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐥𝐢𝐧𝐠𝐮𝐚 𝐬𝐚𝐫𝐝𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝟑𝟎 𝐨𝐫𝐞, 𝐫𝐢𝐯𝐨𝐥𝐭𝐨 𝐚𝐢 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢 𝐝𝐞𝐢 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐃𝐨𝐦𝐮𝐬 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚, 𝐏𝐮𝐥𝐚, 𝐒𝐚𝐫𝐫𝐨𝐜...

torna all'inizio del contenuto